Almeerse Vlinderweide

(gastouderopvang).

Privacy Beleid

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Deze gastouderopvang doet er alles aan om privacy betreffende persoonsgegevens van  haar vraagouders te waarborgen.


Persoonsgegevens van vraagouders wordt door gastouderopvang Almeerse vlinderweide verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-Administratieve doeleinden in verband met wettelijk verplichting vanuit de wet op de kinderopvang

-Wettelijk verplichte kassiersfunctie bij het door vraagouder gekozen gastouderbureau

-Communicatie over de opdracht

-Het uitvoering geven aan/of het uitgeven van een overeenkomst .


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht

-De wet kinderopvang

Voor bovenstaande doelstelling worden persoonlijke gegevens gebruikt die vraagoouders bij hun inschrijving bij deze gastouderopvang vrijwillig hebben doorgeggeven ten behoeve van de inschrijving van het desbetreffende kind bij Almeerse vlinderweide gastouderopvang:

Achternaam/voornaam/Adres/telefoonnummer/Emailadres/geslacht/BSNnummer/geboorte datum kind/medische gegevens kind die noodzakelijk zijn voor een correcte verzorging van het desbetreffende kind/ Telefoonnummer huisarts/telefoonnummer tandarts.

============================================================================

Deze gegevens worden pas opgevraagd bij de vraagouder als er daadwerkelijk sprake is van een totstandkoming van een overeenkomst van opdracht

============================================================================

Bewaartermijn:

Gegevens vraagouders worden door de gastouderopvang Almeerse vlinderweide en het door de vraagouders gekozen gastouderbureau ( als vraagouder hier gebruik van wilt maken) opgeslagen ten behoeve van verwerking voor de periode van de overeenkomst en 2 jaar daarna.

Een aantal gegevens opgenomen in de financiële administratie vallen onder de administratieve bewaarplicht van de belastingdienst voor een periode van 7 jaar.


Verstrekking aan derden:

De gegevens die aan deze gastouderopvang verstrekt zijn door vraagouders, worden doorgegeven aan het desbetreffende gastouderbureau, haar financiéle administratie en haar  ICT omgeving. Deze zal de gegevens alleen gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Het betreft de persoonsgegevens die hierboven omschreven zijn. Daarnaast kan het gastouderbureau nog aanvullende informatie opvragen bij de vraagouder . Hiertoe verwijst de Almeerse vlinderweide gastouderopvang naar het privacy beleid van het desbetreffende gastouderbureau. De Almeerse vlinderweide heeft hier geen invloed danwel inspraak op.

De Almeerse vlinderweide gastouderopvang heeft alle gastouderbureau's waar zij koppelingen mee heeft een privacy beleidsplan gestuurd waar alle gastouderbureau's zich aan dienen te houden. In dit beleidsplan staat omschreven hoe de gastouderbureau's de persoonsgegevens van een vraagouder dienen te gebruiken om de privacy van elke koppeling van de Almeerse vlinderweide / vraagouder / gastouderbureau te kunnen waarborgen.  Los daarvan heeft elk gastouderbureau ook zijn eigen privacy beleid. Deze treft u aan op de site van het desbetreffende gastouderbureau.


De Almeerse vlinderweide gastouderopvang verstrekt geen gegevens aan andere partijen. Tenzij dit wettelijk verplicht is. Een uitzondering hierop is een situatie waarin de gezondheid van het desbetreffende kind gevaar loop en er contact opgenomen dient te worden met een arts/specialist. In alle gevallen zal er vooraf contact worden opgenomen met de ouder van het kind. Ook heeft elke vraagouder hier voor accoord  voor getekent bij aanvang kinderopvang. 


Beveiliging:

Er zijn passende maatregelingen genomen om persoonsgegevens van vraagouders te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

-Laptop, telefoon zijn voorzien van een deugdelijke anti spyware software

-Van de gegevens worden regelmatig een back up gemaakt op een draagbaar medium, deze wordt  op een plek bewaard die niet voor iedereen toegankelijk is.

-De gegevens worden niet op een computer opgeslagen maar op een extern geheugen .

-Opslag van fysieke gegevens  geschied op een plek die niet voor iedereen toegankelijk is.

-Whats app berichten op de mobiele telefoon worden direkt op een extern geheugen opgeslagen of verwijdert. Er wordt geen back up bewaart op de mobiele telefoon.


Cookies:

Vrijwel alle websites draaien tegenwoordig op cookies. Deze dienen om een website zo soepel mogelijk te laten draaien en ervoor te zorgen dat u een prettige surfervaring heeft.

Het aantal cookies op de website is zo minimaal mogelijk. Er worden geen contact gegevens van u op de server opgeslagen. Cookies worden tevens op uw computer opgeslagen en niet op de server van de website. U kunt zelf in uw internet browser ervoor kiezen om cookies te blokkeren of deze maar voor een bepaalde tijd te bewaren. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw dient te instaleren of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.


Rechten omtrent gegevens:

Vraagouders hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke zij doorgegeven hebben aan Almeerse vlinderweide gastouderopvang. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen verwerking van hun persoonsgegevens ( of een deel hiervan) door mij of het desbetreffende gastouderbureau.

De vraagouder heeft altijd het recht om toestemmingen omtrent de persoonlijke gegevens in te trekken.


Klachten:

Mocht de vraagouder klachten hebben over de verwerking van haar persoonsgegevens, die bewaart worden bij de Almeerse vlinderweide gastouderovang, dan kan men dat doorgeven aan de eigenaar van Almeerse vlinderweide gastouderopvang of de desbetreffende organisatie die over klachtenmeling persoonsgegevens gaat.


Vragen:

Als er vragen zijn , naar aanleiding van het privacy beleid van deze gastouderopvang , of opmerkingen dan kan men contact opnemen middels de contactgegevens die vermeld staan op deze site.